Charizma a poslanie

 

"Boh nás povolal, aby sme boli v dnešnej Cirkvi a vo svete

zjavením jeho nekonečnej lásky ku každému človekovi - živou pamiatkou Vykupiteľa."

 (z Konštitúcií)

 

- život osobnej a liturgickej modlitby

 

- Náš život je životom modlitby a dôverného spoločenstva s Pánom. Skrze „vnútorné premieňanie sa v Krista“ túžime byť „misionárkami“ a „apoštolkami“ Božej lásky.  

– Do našich modlitieb zahŕňame celý svet, zvlášť miestnu Cirkev, kňazov, otcov a bratov redemptoristov, s ktorými je naše poslanie úzko späté a všetkých tých, ktorí nás s dôverou prosia o príhovor pred Pánom.

 

- život vzájomnej lásky v spoločenstve

 

– Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev a prežívať neustálu prítomnosť Krista Vykupiteľa v každodenných udalostiach.

– Ovocím nášho prebývania s Kristom je vyžarujúca radosť, úprimná jednoduchosť a pravá láska.

 

- evanjeliová pohostinnosť 

 

– Kláštor je miestom aj pre všetkých, ktorí sa chcú stíšiť, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom formou duchovných cvičení alebo v priateľských a individuálnych stretnutiach so sestrami.

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.