Charizma a poslanie

 

Boh nás povolal, aby sme boli vo svete zjavením jeho nekonečnej lásky ku každému človekovi -

živou pamiatkou Vykupiteľa.

 

 

Život liturgickej a osobnej modlitby

– Náš život je životom modlitby a dôverného spoločenstva s Pánom. Skrze „vnútorné premieňanie sa v Krista“ túžime byť „misionárkami“
   a „apoštolkami“ Božej lásky.

– Do našich modlitieb zahŕňame celý svet, zvlášť miestnu Cirkev, kňazov, otcov a bratov redemptoristov, s ktorými je naše poslanie úzko
   späté a všetkých tých, ktorí nás s dôverou prosia o príhovor pred Pánom.

 

Život vzájomnej lásky v spoločenstve

– Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev a prežívať neustálu prítomnosť
   Krista Vykupiteľa v každodenných udalostiach.

– Ovocím nášho prebývania s Kristom je vyžarujúca radosť, úprimná jednoduchosť a pravá láska.

 

Evanjeliová pohostinnosť 

– Kláštor je miestom aj pre všetkých, ktorí sa chcú stíšiť, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom formou duchovných cvičení alebo
   v priateľských a individuálnych stretnutiach so sestrami.