O NÁS

 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa je kontemplatívnou a klauzúrnou rehoľou. Má v Cirkvi svoje osobitné poslanie: byť jasným a žiarivým svedectvom lásky, ktorou nás Boh miluje v Kristovi. Túžime, aby naši bratia a sestry dospeli k plnému poznaniu tejto lásky. Boh nás povolal, aby sme boli pre tento svet živou pamiatkou – ustavičným pripomínaním toho, čo Ježiš počas svojho pozemského života urobil pre našu spásu.

 

Kontemplatívne klauzúrne rehoľníčky sú Cirkvou poverené ustavične sa modliť. Túto našu charizmu realizujeme skrze život modlitby, vzájomnú lásku v spoločenstve a evanjeliovú pohostinnosť. Život v klauzúre nie je útekom pred každodennými problémami, ľahostajnosťou voči udalostiam sveta. Klauzúra nie je cieľ, ale prostriedok ako sa dať k dispozícii Ježišovi pre potreby Cirkvi a sveta. Klauzúra predstavuje znamenie svätej ochrany Boha nad svojím stvorením, a na druhej strane zvláštnym spôsobom ako patriť len jemu samému, lebo jej úplnosť vystihuje absolútne odovzdanie sa Bohu. Kto sa stáva absolútnym vlastníctvom Boha, stáva sa Božím darom pre všetkých. Klauzúra nás nedelí od sveta, ba stáva sa otvorenou bránou pre všetkých, ktorí hľadajú Boha.

 

Hoci sme materiálne oddelené od sveta, predsa sme v ňom prítomné svojím svedectvom a otvorenosťou na iných. Z toho vyplýva ďalšia špecifika našej rehole. Naše kláštory dávajú možnosť všetkým tým, ktorí hľadajú podmienky k modlitbe, zamysleniu a duchovnej obnove, prežiť takéto dni u nás. Náš kláštor sa stáva miestom osobných, telefonických, či listových stretnutí, v ktorých sa zdieľate so svojimi bolesťami, trápeniami. To všetko prinášame Bohu v našich osobných i spoločných modlitbách.

 

O tom, že každý človek je jedinečný, neopakovateľný, nekonečne Bohom milovaným dieťaťom má pripomínať aj naše rehoľné rúcho tmavočervenej farby.