Učíme sa čnostiam - trpezlivosť

 

Názov tejto čnosti nepochybne pochádza od slova "trpieť". Ale nie každý, kto trpí, je trpezlivý. Lebo niekto môže príkoria či bolesti znášať s tupoťou zvieraťa, alebo s vnútorným odporom, ba až s rúhaním či preklínaním "osudu" nedisciplinovaných ľudí.

 

Trpezlivosť sa javí ako schopnosť prečkať čas, potrebný na dosiahnutie vytúžených vecí a znášať pokojne všetky prekážky, nepríjemnosti, spojené s životom. Taký človek vie, že niekto nesmierne veľký dokáže všetko skĺbiť, zosúladiť, zladiť a organicky zapojiť do svojho spasiteľného plánu. Nič sa teda nestráca, nič nevyjde nazmar; pre tých, ktorí sa držia prozreteľnej Božej ruky, nadobúda všetko nehynúci význam. Trpezlivosť je čnosť víťaza - nie síce ovenčeného vencom, ale jasom nádeje, že to, čo ho teraz tlačí k zemi, čo ho páli a pichá, pripravuje cestu niečomu veľkému, dobrému, vznešenému, presahujúcemu jeho samého, čas a svet. Prejavuje sa ako statočnosť, chrabrosť, neohrozenosť - ale nie hraná, predstieraná pre tých okolo, lež plne, intenzívne prežívaná kdesi v hĺbke duše.

 

(A. Hlinka, Každý sa môže zmeniť)

 

 

*

 

Celá Biblia svedčí o tom, že Boh je trpezlivý. Pri zjavení sa Mojžišovi Jahve o sebe hovorí: "Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný" (Ex 34,6). Svojím postojom k hriešnikom i svojím učením Ježiš zosobňuje božskú trpezlivosť. Duch Svätý rozsieva túto Božiu starostlivosť v našich srdciach a my máme o nej svedčiť svojím životom. „So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4,2) Musíme s ňou pristupovať ku každému človekovi. Trpezlivosť je znakom toho, že sme sa odpútali od seba samých.

 

Netrpezlivosť je znakom prilipnutia k našim plánom, myšlienkam a túžbam. Často sa prejavuje hnevom, unáhlenými rozhodnutiami, posudzovačnosťou, zraňujúcimi slovami, súperením, klamstvom. Preukázaná netrpezlivosť je vyjadrením egocentrizmu: chcem, aby sa všetko točilo okolo mňa, a neznesiem nijaké obmedzovanie svojich zámerov či činností. Je výstražným blikajúcim svetlom, ktoré mi signalizuje, že sa nenachádzam na ceste lásky.

 

(D. Auzenet, Trinásť zastavení lásky)

 

*

 

         
    Trpezlivosť, modlitba a mlčanie posilňujú dušu. (sv. Faustína)  
  Poznala som, že najväčšia sila je ukrytá v trpezlivosti. Trpezlivosť je spojená s tichosťou. (sv. Faustína)
Vďaka trpezlivosti rozoznáme, či v duši sú alebo nie sú čnosti.

 

 

*

 

 

"Trpezlivý človek je ten, kto sa nevzdáva, ani v porážkach sa nepokladá za porazeného.

Nestráca trpezlivosť, keď sa zdá, že je všetko stratené.

Trpezlivosť nemá hranice, takisto aj nádej je bez hraníc.

Trpezlivý človek prijíma oneskorenia i odmietania.

Nepokladá ich však za definitívne "posledné slovo", za neodvolateľný výrok.

Vidí ich ako niečo dočasné.

Trpezlivosť je čnosť, ktorá ti dá odvahu začať vždy odznova."

 

 

Alessandro Pronzato

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.