Učíme sa čnostiam - trpezlivosť

 

Názov tejto čnosti nepochybne pochádza od slova "trpieť". Ale nie každý, kto trpí, je trpezlivý. Lebo niekto môže príkoria či bolesti znášať s tupoťou zvieraťa, alebo s vnútorným odporom, ba až s rúhaním či preklínaním "osudu" nedisciplinovaných ľudí.

 

Trpezlivosť sa javí ako schopnosť prečkať čas, potrebný na dosiahnutie vytúžených vecí a znášať pokojne všetky prekážky, nepríjemnosti, spojené s životom. Taký človek vie, že niekto nesmierne veľký dokáže všetko skĺbiť, zosúladiť, zladiť a organicky zapojiť do svojho spasiteľného plánu. Nič sa teda nestráca, nič nevyjde nazmar; pre tých, ktorí sa držia prozreteľnej Božej ruky, nadobúda všetko nehynúci význam. Trpezlivosť je čnosť víťaza - nie síce ovenčeného vencom, ale jasom nádeje, že to, čo ho teraz tlačí k zemi, čo ho páli a pichá, pripravuje cestu niečomu veľkému, dobrému, vznešenému, presahujúcemu jeho samého, čas a svet. Prejavuje sa ako statočnosť, chrabrosť, neohrozenosť - ale nie hraná, predstieraná pre tých okolo, lež plne, intenzívne prežívaná kdesi v hĺbke duše.

 

(A. Hlinka, Každý sa môže zmeniť)

 

 

*

 

Celá Biblia svedčí o tom, že Boh je trpezlivý. Pri zjavení sa Mojžišovi Jahve o sebe hovorí: "Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný" (Ex 34,6). Svojím postojom k hriešnikom i svojím učením Ježiš zosobňuje božskú trpezlivosť. Duch Svätý rozsieva túto Božiu starostlivosť v našich srdciach a my máme o nej svedčiť svojím životom. „So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4,2) Musíme s ňou pristupovať ku každému človekovi. Trpezlivosť je znakom toho, že sme sa odpútali od seba samých.

 

Netrpezlivosť je znakom prilipnutia k našim plánom, myšlienkam a túžbam. Často sa prejavuje hnevom, unáhlenými rozhodnutiami, posudzovačnosťou, zraňujúcimi slovami, súperením, klamstvom. Preukázaná netrpezlivosť je vyjadrením egocentrizmu: chcem, aby sa všetko točilo okolo mňa, a neznesiem nijaké obmedzovanie svojich zámerov či činností. Je výstražným blikajúcim svetlom, ktoré mi signalizuje, že sa nenachádzam na ceste lásky.

 

(D. Auzenet, Trinásť zastavení lásky)

 

*

 

         
    Trpezlivosť, modlitba a mlčanie posilňujú dušu. (sv. Faustína)  
  Poznala som, že najväčšia sila je ukrytá v trpezlivosti. Trpezlivosť je spojená s tichosťou. (sv. Faustína)
Vďaka trpezlivosti rozoznáme, či v duši sú alebo nie sú čnosti.

 

 

*

 

 

"Trpezlivý človek je ten, kto sa nevzdáva, ani v porážkach sa nepokladá za porazeného.

Nestráca trpezlivosť, keď sa zdá, že je všetko stratené.

Trpezlivosť nemá hranice, takisto aj nádej je bez hraníc.

Trpezlivý človek prijíma oneskorenia i odmietania.

Nepokladá ich však za definitívne "posledné slovo", za neodvolateľný výrok.

Vidí ich ako niečo dočasné.

Trpezlivosť je čnosť, ktorá ti dá odvahu začať vždy odznova."

 

 

Alessandro Pronzato