Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko

 

V zastúpení o. arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý sa zo zdravotných dôvodov tejto slávnosti nemohol zúčastniť, svätej liturgii predsedal o. protosynkel Ľubomír Petrík. Vo svojej homílii položil zúčastneným otázku, akého Ježiša si vyberám vo svojom živote? Ako toho, ktorý panuje s mečom v ruke horliac za spravodlivosť v záujme dobra v podobe Barabáša, alebo tichého baránka Ježiša z Nazareta, ktorý pri znášaní neprávosti nastaví aj druhé líce? Aký je môj Kráľ? Pre nás je ním Kristus Vykupiteľ, ktorý vládne z kríža, ktorý každý kríž svojou smrťou posvätil, oslávil a dal mu večnú hodnotu.

 

Spolu s ním svätú liturgiu koncelebrovali: duchovný správca o. Marián Andrej Pacák CSsR; o. Milan Záleha CSsR, v zastúpení provinciála otcov redemtoristov; o. Patrik Székely a prefekt prešovského kňazského seminára o. Marek Belej, ktorý k nám zavítal spoločne s bohosloveckým zborom Romana Sládkopevca, skrášľujúc túto slávnosť svojimi nádhernými spevmi.

 

S vďačným srdcom za veľké veci, ktoré s nami učinil Pán a oslavnou piesňou na perách, kráčame vpred s novou nádejou i dôverou, že zostane s nami aj naďalej, ako nám prisľúbil.


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.