• Primičná sv. liturgia

  Veľkým dňom bol pre nás všetkých 1. júl 2021, keď slávil v našej kláštornej kaplnke svoju prvú sv. liturgiu náš bývalý miništrant, neskorší bohoslovec a v súčasnosti už Kristov kňaz, o. Martin Grošík, rodák z tunajšej Lomnice. Roky sme boli svedkami jeho cesty za Pánom, keď pomáhal v službe našim kňazom pri Pánovom oltári. Veľká vďaka, o. Martin, za Tvoju službu a pekné svedectvo života. Našou modlitbou Ťa budeme sprevádzať aj naďalej. Buď dobrým pastierom pre svojich veriacich a sám oddane nasleduj svojho Majstra a Učiteľa.

 • Sviatok klauzúrnych rehoľníkov

  Dňa, 21. novembra na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu, ktorý je súčasne sviatkom všetkých klauzúrnych spoločenstiev, slávil v našej kaplnke svätú liturgiu prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Vo svojom príhovore, citujúc Svätého Otca Františka, vyzdvihol prínos klauzúrnych sestier pre svet. „Ste majákmi, ktoré signalizujú prístav tým, ktorí sa stratili na otvorenom mori; pochodňami, ktoré osvetľujú temnú noc; strážcami, ktorí oznamujú nový deň, keď je ešte noc. Čo by sa stalo so slabšími členmi Cirkvi, ktorí vo vás nachádzajú oporu, aby mohli pokračovať na svojej ceste?“ Otec arcibiskup nás následne vyzval, aby sme prehodnotili posledné roky, či sme sa viac pripodobnili Ježišovi? Aby sme sa nedali oklamať protivníkovi, ktorý…

 • 25. výročie rehoľných sľubov

  Na sviatok Premenenia Pána, 6. augusta 2020, sa v našej kaplnke konala ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 25. výročia rehoľných sľubov našich sestier Heleny Džavoronkovej a Aleny Hutňanovej. Hlavným celebrantom a kazateľom bol torontský eparcha, vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Slávnosti sa zúčastnili aj viceprovinciál redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik, o. Jozef Jurčenko CSsR, o. Miroslav Mrug, o. Andrej Šambronský a súčasný duchovný správca sestier o. Milan Záleha CSsR. Tento krásny sviatok spríjemnila aj prítomnosť mnohých príbuzných našich sestier, dobrodincov a známych. Sme vďačné Bohu za dar ich povolania, za všetky milosti, ktoré Boh vylieva skrze ich modlitbu a obetu na našu Cirkev. Vyprosujeme im pevné zdravie a veľké srdce…

 • Odpustová slávnosť

  V pondelok 10. júna 2019 sa na sviatok Najsvätejšej Trojice vo večerných hodinách konala v našom kláštore odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol protosynkel Bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba. Spoluslúžiteľmi boli duchovný správca sestier o. Milan Záleha CSsR a o. Ján Lemeš. Na záver boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie. Na priblíženie ponúkame pár záberov a zamyslenie z homílie o. Vladimíra: Po ukončení školy, teóriu sme šťastne zvládli, už iba tá prax. Nestačí len vedieť. Tak to bolo aj s apoštolmi. Kristus ich tri roky učil, boli svedkami jeho zázrakov, jeho smrti i vzkriesenia. A predsa po všetkom, vracajú sa naspäť k svojmu rybolovu. Teóriu mali zvládnutú, ale prišla na rad prax a…

 • Všetko je darom, všetko je milosťou

  Tretí február 2019 bol pre naše spoločenstvo mimoriadne krásny a požehnaný, keďže v nedeľu Zacheja, Boh naplnil naše túžby a očakávania po dare nového povolania. Dobrotivý Boh nám dal milosť prežívať radosť z novej etapy, ktorú pred nami otvoril v dare povolania sr. Emanuely Pavly Halíkovej, ktorá v tomto dni vykročila na cestu ročného noviciátu v našom spoločenstve, zaodetá do bordového habitu a bieleho závoja. Habit je znak jej uvedenia do rehoľného života v Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sr. Emanuela si „zakryla hlavu závojom pokory a stálej poslušnosti na znak duchovnej múdrosti… Táto novicka je nádejou Cirkvi a nášho spoločenstva, je pokladom, ktorý Boh nám odovzdáva, aby sme ho chránili ako…

 • Rozlúčka s naším vladykom

  „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) Dňa 3. septembra, vo večerných hodinách, sme slávili primičnú archijerejskú liturgiu, ktorej predsedal novovysvätený vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, bývalý duchovný správca kaplnky sestier. Keďže tu slúžil dva roky, prišlo mu zagratulovať, potešiť sa s ním a zároveň rozlúčiť množstvo veriacich nielen z Lomnice, ale aj z okolitých obcí, s ktorými sa stretával pri občasnom zastupovaní. Aj touto cestou, vladyka, chceme Ti vyjadriť našu vďačnosť za všetky vynaložené obety, za skryté i spoločne prednášané modlitby. Za to, že si v nás i v našom ľude zanechal pekné…

 • Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice 21. 5. 2018

  Pondelok po nedeli Zoslania Svätého Ducha je v našom obrade zároveň aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Keďže kláštor je zasvätený jedinému Bohu v troch božských osobách, rehoľné spoločenstvo ako aj veriaci z blízkeho okolia, prišli sem spoločne osláviť Najsvätejšiu Trojicu. Hlavným slúžiteľom odpustovej slávnosti bol o. Martin Zlacký, vikár humenského arcibiskupského vikariátu, ktorý veriacich povzbudil k odvahe, dôvere a otvorenosti na Svätého Ducha. Prirovnal ho akoby k drôtiku, ktorý drží kvety v kytici, s pomocou ktorého zostávajú pevné a neochvejné. Slávnosti sa zúčastnili aj miestny duchovný správca o. Marián Andrej Pacák CSsR, protoihumen redemptoristov o. Metod Lukačik CSsR, duchovný správca filiálky Lomnica o. Jozef Zorvan a tunajší rodák o. Jozef Kavčák.…

 • Farské evanjelizačné bunky

  Začiatkom mája sa v areáli nášho kláštora konalo stretnutie lídrov, kňazov a záujemcov o nový projekt pod názvom – Farské evanjelizačné bunky. Systém ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí, v ktorom žije. Stretnutie zorganizovali členovia už založených farských buniek na Slovensku pod vedením duch. otca Jozefa Zorvana. Pozvanie prijali hostia z Čiech – o. Kamil, pani Hanka a Vierka z Komunity Blahoslavenstiev, ktorí zúčastnených bližšie oboznámili s novou metódou a obohatili ich o vlastné skúsenosti. Program bol popretkávaný modlitbou a piesňami chvál v doprovode o. Petra Milenkiho.