25. výročie rehoľných sľubov

Na sviatok Premenenia Pána, 6. augusta 2020, sa v našej kaplnke konala ďakovná svätá liturgia pri príležitosti 25. výročia rehoľných sľubov našich sestier Heleny Džavoronkovej a Aleny Hutňanovej. Hlavným celebrantom a kazateľom bol torontský eparcha, vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Slávnosti sa zúčastnili aj viceprovinciál redemptoristov o. Metod Marcel Lukačik, o. Jozef Jurčenko CSsR, o. Miroslav Mrug, o. Andrej Šambronský a súčasný duchovný správca sestier o. Milan Záleha CSsR. Tento krásny sviatok spríjemnila aj prítomnosť mnohých príbuzných našich sestier, dobrodincov a známych.

Sme vďačné Bohu za dar ich povolania, za všetky milosti, ktoré Boh vylieva skrze ich modlitbu a obetu na našu Cirkev. Vyprosujeme im pevné zdravie a veľké srdce pre všetkých, aby boli živou pamiatkou Krista, ktorého si zasnúbili.